اندازه :زیر 5 نفر  | تاسیس 1398  | asma.nabavi@gmailcom

 بارنگ    barang
  کامپیوتر، فناوری اطلاعات و نرم افزار

استخدام خدماتی

هتل داری / آشپزی / خدماتی

   1398-01-20شرح شغل ، وظایف و مسئولیت ها

خدماتی شرکت نظافت

توانمندی های عمومی و اختصاصی مورد نیاز

قابل اعتماد تمیز


توانایی هایی که برای این فرصت شغلی مزیت محسوب می شوند

مرتب


معرفی بارنگ

تتتتتتتتتتتتتالبلبیبسسد د تتا اا ننذ ااب


بارنگ

شمیرانات
asma.nabavi@gmailcom
استخدام خدماتی  پنج شنبه ها :