شركت بازرگاني يو سي بي
  فولاد ، استیل و معدن

استخدام مهندس معدن

منشی گری / امور دفتری / امور اداری

   1397-11-28شرح شغل ، وظایف و مسئولیت ها

بررسي آناليزها


شركت بازرگاني يو سي بي

شهمیرزاد
استخدام مهندس معدن
  پنج شنبه ها :
  حقوق : قابل مذاکره ( قابل مذاکره )